Vår miljöpolicy

  • Lagar och förordningar är en självklarhet i sig att följa, dock ställer vi det som lägsta krav.
  • Vi försöker tillämpa försiktighetsprincipen vid nyproduktion, ombyggnad, rivning och förvaltning av byggnader.
  • Effektivt energisparande ska vara vägledande vid val och nyttjande av fastigheternas olika försörjningssystem.
  • Källsortering och återvinning av avfall och restprodukter skall genomföras i största möjliga utsträckning.